Organització

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que dirigeix l’activitat quotidiana de la Colla i es compon com a mínim de:

• President
• Cap de Colla
• Sotspresident
• Sotscap de Colla
• Secretari
• Tresorer

La Junta Directiva és elegida per votació a l'Assemblea General Ordinària entre les candidatures formades per candidatures tancades, en les quals han de constar els noms dels candidats i els càrrecs a què opten. Els candidats hauran de ser majors d’edat.